Those fake jabs

Poison as theatre, Australasian version

Read →